วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

SLEPT ANALYSIS คืออะไร?

    SLEPT Model เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโดยมีความเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ข้อกฎหมาย การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นโมเดลธุรกิจนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ในขณะนั้นและสามารถวางแผนการจัดการเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้

    S : (Social Factors) วิเคราะห์เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี จำนวนประชากร รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มคน ค่านิยม เสรีภาพทางสังคม การเข้าถึงสื่อต่างๆ การจับจ่ายใช้สอยของคนในสังคม การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

    L : (Legal Factors) พิจารณาถึงข้อกฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจ ทั้งกฎหมายที่เอื้ออำนวยและเป็นอุปสรรคของธุรกิจ อัตราภาษี  ลิขสิทธิ์ การควบคุมการนำเข้าและส่งออก

   E : (Economics Factors) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตด้วย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัย เช่น อัตราการว่างงาน ภาวะเงินผืดเงินเฟ้อ อัตราการแลกเปลี่ยนของเงิน ระดับราคาสินค้าและบริการ ค่าครองชีพ อัตราดอกเบี้ย

   P : (Political Factors) การเมืองของประเทศ ความมั่นคงทางการเมือง ปัญหาคอรัปชัน การชุมนุมทางการเมือง รูปแบบการปกครอง

   T : (Technological Factors) เทคโนโลยีของพื้นที่นั้นๆสามารถเอื้ออำนวยต่อธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ

   การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อธุรกิจจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่ใหม่ ข้อมูลต่างๆควรศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงทุนในพื้นที่นั้นเพื่อให้เกิดความเสี่ยงธุรกิจน้อยที่สุดและสามารถดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น