วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร?   การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค


วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) ประกอบด้วย

   จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ข้อดีหรือจุดเด่นขององค์กรหรือธุรกิจนั้นๆ เมื่อมีข้อดีอยู่แล้วควรส่งเสริมข้อดีนั้นๆต่อไป เช่น บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ธุรกิจมีเงินทุนสูง ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น ผู้บริหารมีประสบการณ์สูง มีพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย ฯลฯ

   จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ข้อด้อยหรือข้อเสียซึ่งเกิดจาการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจุดอ่อนต่างๆควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต เช่น พนักงานมีอัตราการลาออกบ่อย เงินทุนไม่เพียงพอ พนักงานขาดความรู้และความสามารถ อุปกรณ์สำนักงานไม่เพียงพอ เทคโนโลยีไม่ทันสมัย รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่สวยสะดุดตา ฯลฯ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (External Environment Analysis) ประกอบด้วย

   โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีส่วนช่วยผลักดันหรือเอื้ออำนวยต่อธุรกิจ เช่น รัฐบาลมีการลดภาษีการส่งออกของสินค้า รสนิยมของผู้บริโภค มีการตัดถนนผ่านจุุดที่ทำการขายสินค้า ชุมชนให้การต้อนรับหรือไม่ต่อต้านธุรกิจ การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมีมากขึ้น ฯลฯ

  อุปสรรค (Threats) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากภาวะแวดล้อมภายนอกโดยมีผลเสียต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อ ภัยธรรมชาติ กฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจ อุปสงค์สินค้าน้อย ฯลฯ

   สภาพแวดล้อมภายในสามารถควบคุมและปรับปรุงแก้ไขได้ แต่สภาพแวดล้อมภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT ก็เพื่อเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดบกพร่อง หาโอกาสหรือช่วงเวลาที่ได้เปรียบของธุรกิจ และวางแผนรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น